ZAPISNIK

 

letne seje Občnega zbora Društva za letenje z jadralnimi padali Kondor Radeče, Cesta za gradom 4/a, 1433 Radeče, dne 19.02.2010 ob 18.00 uri v gostišču Strnad Radeče. Prisotni: Hiršel Robi, Knez Miran, Kravogel Marko, Kumelj Miro, Lazar Alojz, Lazar Boštjan, Lukič Marko, Medved Jože, Petek Jože, Potočnik Drago, Radej Jože, Sonc Damijan, Škruba Marko, Šmerc Stane, Voglar Rado, Zorec Niko.

Izostanek opravičila: Kosem Matjaž, Čuden Miran

Predsednik UO in društva g. Jože Radej prisotne pozdravi in predlaga prvi točki dnevnega reda:

 

1.    , 2. Izvolitev delovnega predsedstva, overitelja in volilne komisije:

Lukić Marko – predsednik

                                                               Petek Jože – član, overovatelj                                                       Šmerc Stane – zapisnikar

 

Volilna komisija: Škruba Marko, Voglar Rado in Zorec Niko - predsednik

 

Po ugotovitvi sklepčnosti Občni zbor soglasno potrdi 1. in 2. točko, vodenje seje prevzame predsednik del. predsedstva g. Lukić Marko, ki prisotne pozdravi, predlaga dnevni red in preda besedo predsedniku UO, ki poda

 

3.    Poročilo UO društva: Naloge zadane za prejšnje leto so bile skoraj v celoti realizirane.

a.     V začetku leta je bilo organizirano letenje na Primorskem

b.     Izvedba Paratlona

c.      1. maja je izvedeno kresovanje v Prnovšah

d.     Sodelovali smo na dnevih splavarjenja v Radečah

e.     Uspešno smo v začetku julija leteli v Posočju

f.       Uspešno je bila izvedena PARA LISCA 2009

g.     Organizirano je bilo letenje v Ivjem

h.     Društvo se uspešno predstavi na prednovoletnem srečanju športnih društev občine Radeče, na trgu v Radečah

i.        Med letom nekateri naši člani izvedejo lepe prelete z Lisce, na Gorenjskem in v Posočju

j.       Redno vzdrževanje vzletišč in menjava vetrnih vreč

k.     Udeležba naših članov na XC Golte

l.        Prenova naše spletne strani – zahvala Radotu

Predsednik pove, da se je z društvenimi sredstvi letos financiralo kresovanje, Para Lisca, subvencionirani pa sta dve vožnji na Primorsko v znesku 2 x 10 €. Popravilo AVP je znašalo 125 EUR. Jože se zahvali vsem, ki so mu pomagali pri uspešni izvedbi vseh naštetih nalog.

4.    Poročilo blagajnika poda po pooblastilu blagajničarke Hrastelj Nuše Sonc Damijan in pove, da je stanje na TRR društva na dan 31.12.2008: 224,93 €.

5.    Poročilo nadzornega odbora poda član nadz. odbora, Sonc Damijan, ki pove, da odbor skozi vse leto spremlja delovanje društva in na delo UO nima pripomb, ker ni bilo zaznati nikakršnih kršitev.

6.    Poročilo disciplinske komisije: Predsednik Petek Jože pove, da komisija ni prejela nobene prijave o kršitvah v društvu.

7.    Razprava po poročilih: Razprave ni  in po glasovanju so vsa poročila soglasno sprejeta.

         8.  Članarina: Lukić Marko prisotnim razloži pomen in višino posamezne članarine, ki za leto 2010 znaša:

a.     DJP Kondor 30,00 EUR

b.     ZPLS 20,00 EUR

c.      OLC-Baltazar   5,00 EUR

Plačilo članarine je možno takoj po seji, ali najkasneje do 28.02.2009 pri g. Medved Jožetu na bencinskem servisu v Radečah oz. do istega datuma po položnici na TRR društva.

 

Predsednik se prisotnim zahvali za sodelovanje in od vseh članov pričakuje pomoč za še boljše delovanje društva, ter poda:

9.    Predlog novega vodstva DJP Kondor:

 

UO DJP Kondor:               Robi Hiršel – predsednik

                                     Marko Lukić - podpredsednik

                                     Jože Medved – blagajnik

                                     Stane Šmerc – tajnik

                                     Jože Radej – član

 

Nadzorni odbor:                 Niko Zorec – predsednik

                                     Miro Kumelj – član

                                     Marko Škruba – član

 

Disciplinska komisija:         Jože Petek – predsednik

                                     Miran Knez – ćlan

                                     Drago Potočnik – član

 

Predlog novega vodstva je po glasovanju soglasno sprejet, prav tako pa  tudi razrešnica staremu vodstvu.

 

10.  Podelitev nagrad in priznanj za leto 2009:

         1.  Drago Potočnik 736,39 točk (2 poleta preko 100 km)

         2.  Marko Lukić 676,62 točk (najdaljši let 75 km – vsi let z Riverjem)

         3.  Robi Hiršel 674,28 točk (najdaljši let 96 km)

Posebna nagrada za najdaljši prelet z Lisce:

              Niko Zorec (59,5 km, preko Pohorja, pristanek v Rušah)

 

Marko Lukić se zahvali dosedanjemu predsedniku Jožetu Radeju za izjemno uspešno vodenje društva v preteklem mandatu in preide na točko

 

11. Razno:

·         Ker je v zadnjem obdobju prišlo do nekaterih sprememb v zakonu o društvih, občni zbor pooblašča novo izvoljeni UO, da pregleda dokumentacijo (statut...) in jo uskladi z novim zakonom.

·         Alojz Lazar predlaga, da bi bila članarina za člane, ki ne letijo več, lahko manjša. Novi UO bo o tem razpravljal, in na naslednjem občnem zboru podal predlog.

·         Damijan Sonc pohvali člane društva in jim čestita za lepe dosežke v preletih, ter pohvali dosedanjega predsednika za uspešno vodenja društva.

·         Robi Hiršel se zahvali za zaupanje in od vseh pričakuje  dobro sodelovanje in letenje še v večjem številu.

·         Kot v prejšnjem obdobju, se tudi letos planira veliko letenja, vzdrževanje vzletišč in pristankov, organizacija ParaLisce 2010, izvedba Paratlona, sodelovanje na različnih prireditvah v občini in drugod...

 

 

Predsednik delovnega predsedstva g. Marko Lukić se prisotnim zahvali za udeležbo in uspešno opravljeno sejo Občnega zbora, ki je zaključena ob 21.00 uri.

 

 

Radeče, 19.02.2010                                                                            

 

 

 

 

 

Overovatelj:         Jože Petek                                                  Zapisal: Stane Šmerc

 

 

 

 

Volilna komisija – Predsednik: Niko Zorec